Terve talous on hyvinvoinnin pohja

Jaa kirjoitus:

Tarvitsemme lisää talouskasvua ja työllisyyttä

Suomi on kiperästi uudistusten tarpeessa. Velkaantuminen on holtitonta ja pitää lopettaa. Menestyvä kansantalous on hyvinvoivan yhteiskunnan edellytys ja kaiken muun politiikan lähtökohta. Tämän vuoksi parempi talouspolitiikka on tärkeimpiä poliittisia tavoitteitani.

Julkinen sektori on rajusti velkaantunut, ja kyky rahoittaa julkiset palvelut ja tulonsiirrot on pysyvästi riittämätön. Julkiset menot ovat siis liian suuret, jopa noin 10 miljardia. Samalla meillä on koko maailman korkeimpia veroasteita.

Kasvuennusteet näyttävät näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen kituliasta, noin 1-2 % talouskasvua. Tällainen kasvunäkymä ei yksinkertaisesti riitä siihen, että Suomi pysyisi maailman kärkimaiden joukossa. Tällaiseen kasvunäkymään emme saa tyytyä. Heikko kasvu rapauttaa julkisen sektorin rahoituksen eikä mahdollista työllisyyden nousua riittävän korkealle.

Heikko talouskasvuennuste ja työllisyysaste johtuvat monista tekijöistä. Työmarkkinamme ovat liian jäykät, sääntelyä on liikaa ja verotus liian korkea. Suomeen investoidaan laiskasti. Kaikki nämä ongelmat tulee ratkaista, jotta kasvu ja työllisyys voisivat olla korkeammalla tasolla.

Pitkällä aikavälillä Suomen taloudellisen ja muun menestyksen määrittävät tänne kertyvä pääoma, kehittyvät ja vahvat instituutiot sekä ennen kaikkea kansakuntamme osaaminen. Pääomaa kertyy talouskasvun ja viennin kautta.

Aiemmat sukupolvet rakensivat historiallisesti lyhyessä ajassa hienon maan. Suomen tulee edelleen pitää tähtäin huipulla. Se vaatii meiltä nykyisiltä sukupolvilta ahkeruutta ja rohkeutta uudistaa.

Talouskasvutoimenpiteitä

 • Lasketaan ansiotuloverotusta. Kevennys voidaan rahoittaa osin haittaverojen kiristämisellä.
 • Pidetään yhteisövero kilpailukykyisellä tasolla ja ollaan valmiit laskemaan sitä tarvittaessa edelleen.
 • Helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja lisätään vipinää talouteen.
 • Laitetaan investointiympäristö kuntoon. Nopeutetaan lupaprosesseja muun muassa viranomaisen valitusoikeutta rajaamalla, ennakkomenettelyllä ja käsittelytakuulla ja tehdään päätöksenteosta ennakoitavaa. Hallitusohjelmassa tulee sitoutua siihen, että yritysten kokonaiskustannustaakkaa ei lisätä.
 • Karsitaan yritystoiminnalle haitallinen sääntely minimiin, kuitenkaan vaarantamatta luontoa ja terveyttä.
 • Laaditaan erillinen, kevennetty sääntelykehys mikroyrityksille (alle 10 työntekijää) ja pienyrityksille (alle 50 työntekijää). Näin tehdään yritystoiminnan aloittamisesta ja kasvattamisesta mahdollisimman vaivatonta.
 • Lisätään kilpailua markkinoilla purkamalla muun muassa Alkon monopoli sekä vapauttamalla apteekkien kilpailua.
 • Listataan sopivassa markkinatilanteessa valtion ei-strategiset yhtiöt pörssiin.
 • Kannustetaan omistamaan ja sijoittamaan. Poistetaan pääomatuloverojen progressio.
 • Tehdään pienistä pääomatuloista verovapaita, jotta ihmisiä kannustetaan aloittamaan sijoittaminen.
 • Annetaan jokaiselle vastasyntyneelle 500 euroa osakesäästötilille, jotta jokainen saa mahdollisuuden vaurastua vauvasta lähtien.

Velkaantuminen saatava kuriin

Tulevaisuuden eväitä ei pidä syödä tänään. Suomen julkinen sektori eli valtio, kunnat, hyvinvointialueet ja sosiaaliturvarahastot elävät pysyvästi yli varojensa jopa 10-12 miljardia vuosittain. Näin ei voi jatkua. Ennen pitkään kestämättömänä jatkunut kehitys johtaa hallitsemattomaan palvelujen alasajoon.

Talouskasvu on välttämätöntä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi, mutta se ei yksin riitä. Samanaikaisesti talouden kasvusta huolehtimisen kanssa tulee sopeuttaa julkisia menoja eli arvioida uudelleen tehtäviä sekä tehostaa julkista palveluntuotantoa. Tarvitsemme parempaa johtamista ja uusia työkaluja. On uskallettava priorisoida menoja siten, että tulot riittävät kattamaan ne myös pitkällä aikavälillä. Velkaa pitää myös alkaa maksaa takaisin jossain vaiheessa.

Elintärkeiden peruspalvelujen eli koulutuksen ja terveydenhuollon turvaaminen on lähivuosikymmenien kriittisin haaste. Ikääntyminen aiheuttaa palveluihin valtavan paineen 2020- ja 2030-luvuilla. Tämä edellyttää uusia tapoja tuottaa näitä palveluja. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee käyttää enemmän yksityisiä tuottajia. Digitalisaatiosta ja uudesta teknologiasta tulee ottaa kaikki hyöty ennakkoluulottomasti irti.

Julkisen talouden tervehdyttämisen toimenpiteitä

 • Tasapainotetaan julkisen sektorin tulot ja menot siten, että velkataakkaa voidaan alkaa lyhentämään. Karsitaan valtion menoja 6 miljardia vaalikauden aikana. Sopeutus jaksotetaan suhdannetilanne huomioiden, mutta päätökset tehdään heti vaalikauden alussa.
 • Lisätään julkisen sektorin tuottavuutta ottamalla käyttöön vahva, kannustava tulosjohtaminen kunnissa ja hyvinvointialueilla.
 • Lisätään valinnanvapautta ja tehostetaan sote-palvelujen tuotantoa kilpailua lisäämällä.
 • Tehdään digitalisaatiosta ja teknologiasta sote-palvelujen tehostaja muun muassa parantamalla etälääkäripalveluita ja kehittämällä terveyskioski-toimintatapoja.